Skip to main content

Verzenden+Betalen

VAN:
de Baroen
Aalsmeerderweg 283 unit 20
gevestigd en kantoorhoudende te 1432 CN Aalsmeer
hierna te noemen: ondernemer

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. ondernemer: de ondernemer van de algemene voorwaarden;
b. Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ondernemer en de consument;
d. Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ondernemer en een consument waarop ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ondernemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

2. Aanbiedingen en offertes
a. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij ondernemer om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
b. ondernemer is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
c. ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
d. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ondernemer anders aangeeft.
e. Een samengestelde prijsopgave verplicht ondernemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
f. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
g. Wettelijk herroepingsrecht. u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd, als u de gehele order ongebruikt retour stuurt. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Stuurt u een deel van de order retour, dan krijgt u het aankoopbedrag van de retour gestuurd artikelen terug gestort.

Niet geretourneerd of geruild kunnen worden:
- Producten die speciaal op verzoek van de klant besteld zijn.
- Producten die we speciaal op verzoek van de klant hebben laten maken.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Alle eetbare producten moeten zeker in een ongeopende verpakking geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht moet u contact met ons opnemen per mail via info@baroen.nl . U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van het herroepingsrecht: Wet koop op afstand - Herroepingsrecht

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van ondernemers aanbod. •

4. Levering
a. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van ondernemer.
b. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
c. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat ondernemer hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
d. Komen ondernemer en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij ondernemer bij het sluiten van de overeenkomst aan consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. ondernemer behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
e. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan ondernemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
f. Indien ondernemer gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan ondernemer ter beschikking heeft gesteld.
g. Indien ondernemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument ondernemer schriftelijk ingebreke te stellen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

5. Garantie
a. ondernemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
b. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan ondernemer.
c. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 / 6 / 12 maanden na levering.
d. ondernemer verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
e. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal ondernemer de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van ondernemer vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan ondernemer te retourneren en de eigendom daarover aan ondernemer te verschaffen.
f. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ondernemer, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
g. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de produktaansprakelijkheid, dan is ondernemer in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

6. Monsters en modellen
Indien door ondernemer een model of monster is getoond of verstrekt aan consument, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.•

7. Eigendomsvoorbehoud
Ondernemer blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.•

8. Onderzoek, reclames
a. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
b. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering aan schriftelijke aan ondernemer te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
c. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan ondernemer met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is ondernemer gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
d. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer en op de wijze zoals door ondernemer aangegeven.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

9. Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).•

10. Prijsverhoging
a. Indien ondernemer met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is ondernemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
b. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
c. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

11. Betaling
a. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
b. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ondernemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
c. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
d. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
e. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van ondernemer en de verplichtingen van de consument jegens ondernemer onmiddellijk opeisbaar.
f. ondernemer heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
g. ondernemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
h. ondernemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

12. Incassokosten
a. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
b. Indien ondernemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

13. Vrijwaringen
a. De consument vrijwaart ondernemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
b. Indien consument aan ondernemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert consument dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

14. Intellectuele eigendom en auteursrechten
a. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt ondernemer zich de rechten en bevoegdheden voor die ondernemer toekomen op grond van de Auteurswet.
b. Het is het consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
c. De in het kader van de opdracht eventueel door de ondernemer tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van ondernemer, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
d. Alle door ondernemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ondernemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
e. ondernemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

15. Aansprakelijkheid
a. Indien door ondernemer geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van ondernemer jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
b. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
c. Onverminderd het bovenstaande is ondernemer niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.
d. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer of zijn ondergeschikten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

16. Overmacht
a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ondernemer worden daaronder begrepen.
c. ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
d. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
e. Voorzoveel ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

17. Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).•

18.Klachtenregeling

  • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of restitueren.

19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen ondernemer en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.